سید مرتضی سفیدگر به شما یک پرسش ارجاع داد #237: “طول دوره نامزدی”