سید مرتضی سفیدگر به شما یک پرسش ارجاع داد #231: “سلام. در مورد ازدواج خیلی داره بهم فشار میاد. حتی از فکرم هم بیرون نمیره از طرف دیگه نمی دونم از مسئولیت ازپسدواج بر میام یا نه؟”