سید مرتضی سفیدگر به شما یک پرسش ارجاع داد #131: “با تنبلی و خانه نشینی در ایام کرونا چه کنیم؟”