سید مرتضی سفیدگر به شما یک پرسش ارجاع داد #141: “همتایی در مباحث اعتقادی چقدر مهمه برای ازدواج؟”