سید مرتضی سفیدگر به شما یک پرسش ارجاع داد #152: “نخوابیدن در شب ضرر دارد یا خیر؟”