سید مرتضی سفیدگر به شما یک پرسش ارجاع داد #156: “توفیق توبه چگونه حاصل می شود؟”