سید مرتضی سفیدگر به شما یک پرسش ارجاع داد #133: “جیغ زدن کودک”