هاجر احمدنژاد به شما یک پرسش ارجاع داد #158: “چگونه میتوانم به رتبه یک کنکور برسم؟”